Samorządowe Przedszkole nr 162 im. Wawelskiego Smoka

Samorządowe Przedszkole nr 162
ul. Kazimierza Odnowiciela 4
31-481 Kraków

tel: 12 411 04 08
p162@mjo.krakow.pl

Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

DOTYCZY  KANDYDATÓW  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ O  PRZYJĘCIE  DO  SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 162

Podstawa prawna:

 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 131 ust. 2 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
 2. Zarządzenie nr 149/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.01.2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków
 3. UCHWAŁA NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów).

ZASADY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO

 1. Do Przedszkola Samorządowego w Krakowie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
 2. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Miejskiej Kraków mogą być przyjęci do Samorządowego Przedszkola Nr 162 jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Miejska Kraków nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 przyjmowani są kandydaci urodzeni  w latach 2020, 2019, 2018, 2017.
 4. Kandydaci urodzeni w roku 2017 objęci są  rocznym obowiązkowym   przygotowaniem przedszkolnym.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Przedszkola.
 6. Składanie wniosków, wraz z załącznikami potwierdzającymi Kryteria, przez rodziców / opiekunów prawnych o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Nr 162 w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się           od  01 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.
 7. Wnioski wraz z załącznikami należy:

Wnioski dostępne będą:

Kryteria  przedstawione w tabelach poniżej mają różną wartość, którą się sumuje.

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia  potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów głównych i kryteriów dodatkowych.

Wymagane dokumenty mogą być złożone w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica /opiekuna prawnego kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym.

Szczegółowych  informacji i odpowiedzi na wszelkie pytania   i wątpliwości rodziców  można zasięgnąć w sekretariacie:

 • przedszkole główne przy ul. K. Odnowiciela 4 tel: (12) 411-04-08
 • II lokalizacja przy al. 29-go Listopada 39F tel: (12) 411-11-07

Elektroniczny system rekrutacyjny zostanie uruchomiony 1 marca br. na stronach serwisu dla rodziców: https://krakow.formico.pl dostępne będą: szczegółowe zasady rekrutacji, oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w tym oddziałów „0”) przy szkołach podstawowych oraz elektroniczny wniosek o przyjęcie.

Kryteria główne i dodatkowe

grupa-i
grupa-ii
grupa-iii
grupa-iv
grupa-v
misie
jagodki
smokusie

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.